MBTI

1.آیا شناختن شما:
2.آیا:
3.شما معمولاً:
4.روابط دوستانه شما:
5.می توانید به طور نامحدود:
6.در صحبت کردن با دوستانتان:
7.آیا معمولاً:
8.وقتی غریبهها به شما توجه میکنند:
9.آیا عادت دارید:
10.آیا:
11.وقتی با گروهی از افراد هستید معمولاً ترجیح میدهید:
12.در بین دوستانتان آیا:
13.در یک محفل اجتماعی:
14.در میهمانیها:
15.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
16.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
17.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
18.در یک مهمانی دوست دارید:
19.هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید:
20.در یک گروه بزرگ اغلب:
21.زمانی که در مورد یک پیشامد فکر میکنید ترجیح میدهید:
22.آیا افرادي که تازه با شما آشنا میشوند میتوانند بگویند به چه علاقه دارید:
23.آیا معمولاً منظورتان:
24.وقتی که غریبهها را ملاقات میکنید:
25.وقتی در جلسهاي راجع به چیزي نظري دارید که باید گفته شود:
26.ترجیح میدهید در نظر مردم چگونه باشید:
27.هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا:
28.اگر معلم بودید ترجیح میدادید:
29.معمولاً با کدام شخص راحتتر ارتباط برقرار میکنید:
30.در انجام کاري که بسیاري از مردم انجام می دهند ترجیح میدهید:
31.درشیوه ي زندگیتان ترجیح میدهید:
32.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
33.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
34.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
35.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
36.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
37.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
38.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
39.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
40.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
41.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
42.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
43.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
44.کدام یک تمجید بیشتري از یک فرد است؟
45.اگر بخواهید در همسایگی خود براي مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوري اعانه بپردازید:
46.کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتري از شما به شمار می آید؟
47.آیا در تصمیم گیري، بیشتر:
48.هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید:
49.احساس میکنید که کدام یک عیب بدتري به شمار میآید؟
50.اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برايتان جالبتر به نظر میآید؟
51.فکر میکنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتري است:
52.احساس میکنید کدام یک عیب بدتري به شمار میآید:
53.آیا معمولاً:
54.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
55.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
56.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
57.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
58.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
59.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
60.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
61.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
62.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
63.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
64.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
65.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
66.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
67.بیشتر مراقب کدام یک هستید؟
68.آیا به طور طبیعی:
69.براي انجام یک کار، آیا:
70.هنگامی که رخدادي پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانهتان مینماید:
71.آیا مطابق برنامه عمل کردن:
72.هنگام شروع یک پروژه ي بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود:
73.اگر قرار باشد که کاري خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید:
74.آیا ترجیح میدهید:
75.آیا:
76.آیا فکر میکنید که داشتن یک برنامه روزانه:
77.وقتی که کار خاصی براي انجام دادن دارید آیا مایلید:
78.آیا:
79.در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی میرسید:
80.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
81.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
82.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
83.کدام لغت براي شما جالبتر است؟
84.آیا به طور کلی ترجیح میدهید:
85.وقتی براي یک روز جایی میروید، آیا ترجیح میدهید:
86.در مورد کارهاي روزمره ترجیح میدهید:
87.آیا:

Comments are closed.