خیریه نتاوین

خدا را شکر می کنیم در راستای حمایت از هم نوعانمان قدمی برداریم و خیریه نتاوین را راه اندازی کردیم.
ما در فصل های متفاوت گزارش این خیریه را در اختیار دوستان قرار می دهیم.

Leave A Reply

Your email address will not be published.