سلامتکده نتاوین

پرودگار خود را شاکریم که توانستیم در راستای هرم نیازهای انسانی که بر ثمره عمر دانشمندان برتر جهان می باشد. اولین قدم خود را راستای رسیدن و طی نمودن عالی این نیازها و رفتن به مرحله بالاتر برای هم نوع های خودمان قدمی برداریم.

ما سلامتکده نتاوین را راه اندازی نموده ایم تا در مرحله اول سلامتی را به همه هدیه کنیم.

این دهکده سلامتی از طب های سنتی ایرانی، اسلامی، اروپا، چینی و…. به عنوان منبع استفاده می کند.

و هر آنچه بتوانیم در راستای سلامتی قدمی برداریم استفاده نموده ایم.

و از دانشمندان و اهل این فن خواهش و دعوت نموده ایم.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.