نرم افزار اندروید بیمه عمر پاسارگاد واحد نتاوین

گروه نتاوین بعد از تلاش های فراوان مبتنی بر خدمات بیمه عمر و توافق با نماینده گان و مدیر فروشان بیمه عمر پاسارگاد نرم افزار اندروید بیمه عمر پاسارگاد را تولید و راه اندازی کرد.
این نرم افزار بعد از دریافت مجوز های بعدی وارد بازار می گردد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.